Trajnimet

Vetdijësimi për zjarrin dhe trajnimi i zjarrfikjes me aparate zjarrfikës përfshinë:

– Trajnimin e evakuimit
– Parandalimi i zjarrit dhe kujdesi në vendpunim
– Trekëndëshi i zjarrit
– Normat teknike dhe ligjore për aparatet zjarrfikës
– Kërkesat e trajnimit me aparate zjarrfikës
– Llojet e aparateve zjarrfikës
– Klasat e zjarreve
– Përzgjedhja e aparatit zjarrfikës adekuat
– Procedurat e sigurisë gjate zjarrfikjes
– Taktikat e zjarrfikjes me aparate zjarrfikës
– Përdorimi i aparateve zjarrfikës
– Përdorimi i hidrantëve zjarrfikës
– Përdorimi i batanijeve zjarrfikëse