Servisi i pajisjes zjarrfikëse

Servisi i autorizuar TEKNIKU ka kapacitet të jashtëzakonshëm te kryerjes së punëve si në ambientet e ofiqinës në Gjakovë ashtu edhe në teren-objektin e porositësit. Stafi profesional, pajisja e teknologjisë së fundit, softveri i punuar enkas per këtë qëllim, garanton siguri në kryerjen e punëve të tilla me përgjegjësi. Poashtu ofrojmë shqyrtimet testuese te rrjetit të hidrantëve zjarrfikës dhe rrjetit të rrufepritësit me përtokëzues, dhe shërbime të tjera ne lëmin e mirëmbajtjes së pajisjeve zjarrfikëse dhe të mbrojtjes personale.